+36 23 3 888 55 info@ajtoablakhaz.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az ajtoablakhaz.hu holnap (a továbbiakban: honlap) használatával a Felhasználó és a honlap üzemeltetője, a Rétegeltfa Korlátolt Felelőségű Társaság, székhely: 2030 Érd Fehérvári út 121. (a továbbiakban: Adatkezelő) távközlési eszköz útján létesít egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Adatkezelő részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági előírások betartását teszi szükségessé. A Felhasználók az ajtoablakhaz.hu honlapot ingyenesen és személyes adatok megadása nélkül látogathatják.
Kivétel ez alól az ajánlatkérés, vagy egyéb kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül. A Felhasználók a honlapon keresztül történő kapcsolatfelvételen, ajánlatkérésen keresztül adhatnak meg magukról információkat, adatokat.

Az Adatkezelő személyes adatnak tekinti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII törvény (a továbbiakban : Infotv.) rendelkezései szerint személyes adatnak nyilvánított minden adatot, továbbá mindazon a Felhasználó által megadott további információkat, melyek alkalmasak a személy elektronikus beazonosítására.

1. Megadott adatok köre

A weblapon történő kapcsolat felvételhez személyes adatok megadása szükséges.
Az üzenetküldéshez a következő adatok megadására van szükség:
– vezetéknév,
– keresztnév,
– telefonszám,
– e-mail cím,
– cím.
Az ajánlatkéréshez a következő adatok megadására van szükség:
– vezetéknév,
– keresztnév,
– cégnév (céges ajánlatkérés esetén)
– telefonszám,
– e-mail cím,
– cím és
– információ, ami alapján az ajánlatot el tudjuk készíteni.

2. Az adatkezelés időtartama, célja

Az adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célból kezeli:
1. Az Adatkezelő szolgáltatásának, illetve más szolgáltató kapcsolódó szolgáltatásainak az ajánlása a Felhasználók részére emailes megkeresés útján.
2. Személyre szabott ajánlatok megjelenítése, egyéb tartalmak új megjelenéséről való tájékoztatás szintén email útján.

Egyéb célok:
3. A kapcsolattartás, melynek célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák kezelése, rendszerüzenetek küldése a honlapon lévő szolgáltatásokkal összefüggésben.
4. Felhasználók regisztrációjának nyilvántartása.

A Felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kezeli, és kizárólag a fenti pontokban megjelölt célokra használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, nem vonja vissza hozzájárulását.

3. Személyes adatok kezelésének jogalapjai

Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapszik, melyet a Felhasználók a honlapon való tartózkodással adnak meg. Bizonyos esetekben a megadott adatok körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok tehetik kötelezővé, mely tényéről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket. A felhasználók kizárólag saját személyes adatait adhatják meg a honlapon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4. Adattovábbítás, adatok megismerhetősége

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa esetlegesen igénybe vett, az infotv. szerinti Adatfelolgozó (k) a hatályos jogszabály szerint jogosultak. Harmadik fél részére az Adatkezelő nem jogosult a Felhasználók adatainak kiadására. A megadott adatok kizárólag a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként közreműködő személyek részére adható ki, aki az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult tárolni, felhasználni, vagy harmadik fél részére továbbítani.

5. Felhasználó jogai

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezelés mindenkor a hatályos jogszabályok szerint történik. Jelenleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény. Adatkezelő a Felhasználó kérésére bármikor írásban (e-mail útján), az ilyen típusú kérelem beérkezését követően 30 naptári napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés időtartamásról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jogukban áll választani, hogy kinek engedélyezik személyes adataikat továbbítani. Az Adatkezelő a Felhasználó írásbeli kérésére erről is köteles írásbeli tájékoztatást adni, hogy kinek, milyen célból kerülhet sor adattovábbításra, annak érdekében, hogy a Felhasználó élhessen választási jogával, melyet írásban, (e-mailben) tehet meg.
A Felhasználó jogosult a regisztrációkor megadott, illetve aktuálisan kezelt adatait bármikor módosítani, illetve kérni személyes adatainak helyesbítését. Ilyen típusú kérelmet a Felhasználó részéről írásban az info@ajtoablakhaz.hu e-mail címre szükséges megküldeni. Az Adatkezelő a módosítást haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásban, erről írásban értesíti a Felhasználót.

A Felhasználó bármikor kérvényezheti adatainak törlését, info@ajtoablakhaz.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel. Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatkezelés megszűntetéséről a törlési kérelem kézhezvételét követően, haladéktalanul. Ezzel együtt törli a Felhasználót és a Felhasználó adatait a nyilvántartásból.

Az adatok módosításához vagy törléshez az Adatkezelő jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni azonosítás céljából. Továbbá kérheti azt, hogy a Felhasználó kapcsolatfelvétele során rendelkezésre bocsátott e-mail cím(ek)-ről kérje az adatmódosítást.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
1. Ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén.
2. Ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve
3. Törvényben meghatározott egyéb esetekben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésről a kérelmezőt írásban értesíti. Amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozásnak megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszűnteti, továbbá az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A személyes adatok vélelmezett jogsértése esetén a jogaiban sértett fél igényét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény irányadó rendelkezés szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon érvényesítheti, illetve Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

6. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy biztosítja az adatok biztonságát, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védve legyenek, továbbá megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne továbbítsák, ne hozhassák nyilvánosságra, ne módosíthassák, ne törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Adatkezelő mindent megtesz, tőle elvárható módon, hogy az adatok véletlenül ne semmisüljenek meg vagy sérüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja. Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredete, a nemzeti és etnikai hovatartozása, politikai véleménye, vagy pártállásra, valós vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy a honlap használata során kárt okozott, az Adatkezelő az ebből eredő kárát jogosult a jogsértő személy felé érvényesíteni. Ez esetben az Adatkezelő minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása érdekében.

7. Egyéb rendelkezések

Jelen Adatkezelési nyilatkozat az Általános Szerződési Feltételekkel illetve a Jogi nyilatkozattal együtt érvényes. Amennyiben a jelen Adatkezelési nyilatkozat bármely pontja érvénytelen volna, vagy azzá válna, az nem befolyásolja a jelen nyilatkozat egyéb pontjának érvénytelenségét. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával a Felhasználó elfogadja a módosított tájékoztatót. Jelen adatkezelési nyilatkozatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.